Sonda
Co lubisz najbardziej w Naszym sklepie?

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:

http://sklepparafialny.pl/

 

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym

prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://sklepparafialny.pl/,

2. Sklep internetowy prowadzony jest przez

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
Polska, 00-503 Warszawa
ul. Żurawia 6/12, lok. 766

NIP: 5213641211

 zwana w dalszej części „Sprzedawcą”,

3. Dane kontaktowe Firmy:

Kontakt telefoniczny: tel. +48 667448 550

Kontakt e-mail:  biuro@sklepparafialny.pl

 

4. Kontakt z Sprzedawcą możliwy jest również za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: http://sklepparafialny.pl/kontakt,2.html,

 

5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego  Centrum Ewangelizacji Wizualnej;

b) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
c) warunki odstąpienia od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
d) tryb postępowania reklamacyjnego. 

 

6. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

SprzedawcaFundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” Polska, 00-503 Warszawa
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, reprezentowana przez p.Łukasz Magda

Sklep - Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL http://sklepparafialny.pl/,

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto Klienta, dokonująca zamówienia w ramach Sklepu,

Towar – produkt, na który  Klient można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym Centrum Ewangelizacji Wizualnej,

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep Internetowy Centrum Ewangelizacji Wizualnej skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy,

Cena - cena brutto towaru umieszczona obok informacji o towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia towaru,

Zamówienie –  towar określony do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem  przez Klienta, określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca –Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca

2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa prawo przewozowe- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,

Ustawa prawo pocztowe- Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

 

 

§ 2. Rejestracja

1. Klient składa zamówienie, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej oraz  przesłanie go do Sklepu. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Centrum Ewangelizacji Wizualnej (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej: http://sklepparafialny.pl/kontakt,2.html,

 2. W formularzu Klient wskazuje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy towaru. Dodatkowo, w razie potrzeby, Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury VAT.


3. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu Internetowego Centrum Ewangelizacji Wizualnej,
b) dodać wybrany towar/towary „Do koszyka”,

c) wybrać ilość towarów i rozmiar,
c) wybrać rodzaj płatności/dostawy,
d) zatwierdzić zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamów”,
e) po zatwierdzeniu zamówienia z przedpłatą, należy użyć przycisku „Zamów” i dokonać zapłaty poprzez wybrany sposób płatności,

4. W razie gdy Klient chce kupić kolejny towar klika na przycisk "POWRÓT" lub z bocznego menu wybiera odpowiedni dział,
5. Po złożeniu zamówienia zostanie automatycznie wysłana wiadomość e-mail na adres podany w zamówieniu zawierająca wszystkie dane dotyczące zamówienia oraz jego numer,

6.Potwierdzenie zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedającym,

Produktach, cenie i terminie realizacji. Po otrzymaniu potwierdzenia Klient powinien

zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w

podany link.

§ 3. Zasady składania zamówienia

1. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Klientem może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i Konsument.

2. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto,

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu,

4. Zamówienia można składać również za pomocą formularza zamieszczonego na stronie http://sklepparafialny.pl/kontakt,2.html, poczty elektronicznej e-mail oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–18.00 pod numerem telefonu +48 667448 550,

5. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone,

6. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 7 (siedmiu) dni roboczych  od momentu złożenia zamówienia przez Klienta,w sporadycznych sytuacjach może wynosić do 10 dni roboczych.

7. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia na każ dym etapie składania zamówienia,

8. Zamówienia indywidualne można składać na adres e-mail: biuro@sklepparafialny.pl,

za pomocą formularza zamieszczonego na stronie http://sklepparafialny.pl/kontakt,2.html, oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–18.00 pod numerem telefonu +48 667448 550.

 

 

§ 4. Warunki  i formy płatności

 

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a)  Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta: Bank  Raifaisen Polbank 39 1750 0009 0000 0000 3530 6811

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” Polska, 00-503 Warszawa
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, reprezentowana przez p.Łukasz Magda

a) w tytule wpisując swój indywidualny numer zamówienia ID, który otrzymają Państwo w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Zamówienie wysyłamy dzień po zaksięgowaniu wpłaty na koncie,
b)  Przy odbiorze, czyli za pobraniem. płatność gotówką w miejscu dostawy, płatność następuje przy odebraniu towaru od kuriera do rąk kuriera
 

2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki,
3. Całkowita cena towarów  z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie w Formularzu Zamówienia podczas składania zamówienia,
4. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT albo paragon fiskalny, w zależności od decyzji Zamawiającego wyrażonej w Formularzu Zamówienia.

 

§ 5. Dostawa

1. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia,

2. Dostawa zamówionych towarów odbywa s za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.,

3. Koszty dostarczenia przesyłki pokrywa Klient,

4. Wysokość kosztu dostawy wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia,

5. Koszty przesyłki zależne są od rodzaju dostawy wybranej przez Klienta i określone są na

stronach Sklepu (http://sklepparafialny.pl/jak-kupowac,3.html).

6.Wysyłka produktów za granicę wyceniana jest indywidualnie i nie ma zastosowania tu promocja co do do darmowej wysylki przy kwocie równej i wyższej niż 300 zł.

 

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zamawiający Klient będący Konsumentem może odstąpić  zgodnie z art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia,
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient może złożyć, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza o odstąpieniu od umowy dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego Centrum Ewangelizacji Wizualnej,
3.Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” Polska, 00-503 Warszawa
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, reprezentowana przez p.Łukasz Magda, uprzejmie prosi swoich Klientów aby w przypadku zwrotów korzystać z powyższego formularza protokołu, bądź w przypadku innej formy zawiadomienia o zwrocie zamieścić w niej wszystkie zawarte w nim informacje, gdyż w znacznym stopniu ułatwi to Sprzedawcy przyjęcie zwrotu towaru do systemu informatycznego i przyspieszy zwrot kwoty należnej Klientowi,

4. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy wzór takiego oświadczenia dostępny jest w Sklepie internetowym pod adresem: http://www.fhugrego.pl/,
5. Zwracany produkt prosimy odesłać na adres siedziby:

Łukasz Magda ,

Czerwona Niwa Parcel 18, 96-317 Guzów

  z dopiskiem "ZWROT – sklep internetowy "

6.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty,

7.Środki pieniężne za towar zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi przelewem na wskazany w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym), po otrzymaniu towaru od Klienta,

8. Postanowienia Regulaminu niniejszego paragrafu  nie mają zastosowania w przypadku Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.

 

§ 7. Reklamacja

1.  Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym   w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt  jest niezgodny z umową. Zgodnie z przepisami Ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego Konsumentem, za niezgodność towaru z umową w chwili dostarczenia towaru Nabywcy, 

2. Reklamacje można  składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Elastyczni, Łukasz Magda z siedzibą w 96-317 Guzowie, ul. Czerwona Niwa - Parcel 18  lub poprzez zgłoszenie reklamacyjne dostępne na stronie internetowej  Sklepu;

3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem biuro@sklepparafialny.pl lub telefonicznie pod nr telefonu +48 667448 550,

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail),

5. Wskazane powyżej formy złożenia reklamacja stanowią jedynie przykładowe powiadomienie Sprzedawcy o reklamacji, niemiej jednak Zastosowanie się do pkt. 2 i 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji,

6. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu internetowego o wadzie Towaru w ciągu dwóch miesięcy(  Zgodnie bowiem z art. 9  Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) od stwierdzenia niezgodności towaru z umową,

7. W przypadku, gdy Konsument korzysta ze swoich uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, może on żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umowa poprzez:

-         nieodpłatną naprawę;

-         nieodpłatną wymianę na nowy

Wybór w tym przypadku należy do Konsumenta.

8. W wielu przypadkach może jednakże dojść do okoliczności, gdy naprawa lub wymiana będą niemożliwe lub nadmiernie uciążliwe lub kosztowne dla jednej ze stron. W takim przypadku Konsument, nie mogąc skorzystać z roszczenia o nieodpłatną naprawę lub wymianę, może zażądać:

-         stosownego obniżenia ceny;

-         odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy i towaru);

9.Wybór w tym przypadku należy również do Konsumenta

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

1.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu,

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), Ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe, Ustawy  z dnia 23 listopada  2012 r. prawo pocztowe,

3. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.),

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem strony głównej http://sklepparafialny.pl/.

 

 

§9.Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Użytkownik poprzez akceptację regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” Polska, 00-503 Warszawa
  ul. Żurawia 6/12, lok. 766, reprezentowana przez p.Łukasz Magda , danych osobowych w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
 2. Zainteresowana osoba ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia Usług.
 3. Administratorem danych osobowych zawartych w danych zarejestrowanych w sklepie internetowym http://sklepparafialny.pl, jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” Polska, 00-503 Warszawa
  ul. Żurawia 6/12, lok. 766, reprezentowana przez p.Łukasz Magda
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” Polska, 00-503 Warszawa
  ul. Żurawia 6/12, lok. 766, reprezentowana przez p.Łukasz Magda, następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Usług zgodnie z aktualną funkcjonalnością Sklepu internetowego. Przetwarzanie danych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosowej zgody zainteresowanej osoby oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia. Zezwolenie powyższe jest udzielane przy okazji rejestracji Klienta w Serwisie.
 5. Usługodawca zastrzega, że warstwa programistyczna  Serwisu wykorzystuje mechanizmy „cookies”, tj. mechanizmy polegające na  zapisywaniu informacji tekstowych na komputerze Klienta w celu jego identyfikacji.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 7. Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

 

 • Mozilla Firefox:    http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 1. Usługodawca zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowanego przez Sklep intenretowy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.rachunku a to co na czerwono to na przyszlosc)mi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Dodaj link do:
 • www.facebook.com